เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

              เป็นองค์กรที่มีมาตรฐาน และเป็นเลิศทั้งด้านศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย เป็นที่ยอมรับทั้งของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรวิชาชีพด้านเวชกรรมเสริมสวย ประชาชน และนานาชาติ

 

พันธกิจ (Mission)

           "We will establish the Aesthetic Practice in Thailand"

1.รวบรวมแพทย์ที่ทำงานด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยทุกสาขาวิชา

2.พัฒนาหลักสูตรเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยให้เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสภาวิชาชีพ,  กระทรวงสาธารณสุขและสังคมทั่วไป
3.พัฒนาและอบรมแพทย์ที่ทำงานด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย ให้เป็นแพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยที่ได้มาตราฐานเกิดความปลอดภัยกับประชาชน
4.แพทย์ที่ทำงานด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย จะต้องได้รับการคุ้มครองดังแพทย์สาขาอื่นๆเช่นทางด้านศาลยุติธรรม,ด้านประกันความเสียหจากการประกอบวิชาชีพ.

 

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1.สร้างเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อัน ดีระหว่างแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อความงาม ให้เกิดมีความร่วมมือที่จะช่วยส่งเสริมให้แพทย์ทางด้านนี้ มีศีลธรรม มีวัฒนธรรม มีจริยธรรม เพื่อให้ประจักษ์ถึงคุณค่าแห่งวิชาชีพของตน

2.ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อความงาม เพื่อให้เกิดความรุดหน้า และให้แพทย์ทางสาขานี้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

3.ร่วมมือกันสร้างความศรัทธา ความเชื่อถือ เพื่อจะช่วยยกระดับฐานะในวิชาชีพศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อความงามต่อ ประชาชนคนไทยและต่อชาวต่างประเทศ

4.เผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อความงามให้กับวงการแพทย์ทั่วไป ให้มีความรู้ในวิชาการใหม่นี้

5.ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร สมาคม หรือคณะบุคคล ในอันที่จะส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ มีความประพฤติดี และให้มีความเข้าใจในเรื่องของศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อความงามในทางที่ถูก

6.ไม่มีนโยบายหรือเจตนาจะตั้งโต๊ะบิลเลียดเพื่อเล่นการพนัน พนันเอาทรัพย์สินแต่อย่างใด

7.ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง

Our Mission

We will establish the Aesthetic Practice in Thailand