สมาชิกวิสามัญ

คุณสมบัติ
o ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา มากกว่า 2 ปี และ
o ปฏิบัติงานด้านการเสริมความงามทั้ง เวชศาสตร์ความงาม และศัลยศาสตร์ความงามมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
o สมาชิกที่เข้าสู่กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ แนวคิด ทัศนคติ ศีลธรรม และทักษะ ต่างๆ ตามกระบวนการของสมาคมฯ ซึ่งต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการฝึกอบรมต่างๆ ที่สมาคมฯ จัดให้มีขึ้น อย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ
o ไม่เป็นผู้ต้องคดีทั้งทางแพ่ง และอาญา ทั้งอยู่ในระหว่างขบวนการสอบสวน ,ไตรสวน หรือกรณีคดีถึงที่สุดแล้ว ( ยกเว้นคดีผู้บริโภค )


คุณสมบัติร่วม ซึ่งสมาชิกสมทบ ต้องมีในการปรับขึ้นสู่สมาชิกวิสามัญ คือ
1. คณะกรรมการ สมาคมฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามสมาชิกสมทบ ที่มีสิทธิ์ในการปรับขึ้นสู่สมาชิกวิสามัญ         อันทรงเกียรติ ( ตามข้อกำหนด )
2. ต้องได้รับ TACScore สะสม ( ตามข้อกำหนด )
3. ต้องมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 2 ท่าน
4. คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นควรให้เป็นสมาชิกสามัญได้ โดยต้องได้รับการเสนอรายชื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณา จากคณะกรรมการสมาคมฯ และมีคณะกรรมการสมาคมฯ ลงชื่อรับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่าน

สิทธิ ประโยชน์
o สิทธิการสอบเพื่อรับการรับรองความรู้ความสามารถของสมาคม ฯ                                                                                           ระดับ Fellowship of Aesthetic Practice : F-TACS                                                                                                 ระดับ Diploma of Region : D-TACS ( ………………… )                                                                                           ระดับ Certification of Practice : C-TACS ( …………………. )
ให้เป็นไปตามคุณสมบัติ และข้อก าหนด ข้อบังคับ และเงื่อนไขของสมาคมฯ
o สิทธิฝึกอบรมระดับต่างๆ ทีสมาคมจัด หรือสมาคมรับรองเพื่อสิทธิในการสอบประเมิน และขอรับรองความรู้ความสามารถตามระดับต่างๆ
o ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และการประชุมวิชาการต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ หรือสมาคมฯ ร่วมจัด ในราคาสมาชิกวิสามัญ
o สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน social network ในกลุ่มของสมาชิกวิสามัญ
o กรณีการอบรมที่รับจ านวนจ ากัด สมาชิกวิสามัญจะได้รับการพิจารณาต่อจากสมาชิกสามัญ ซึ่งต้องติดตามข่าวสาร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หรือประชุม มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์ได้
o สิทธิปรึกษาปัญหาโดยค าแนะน าจากคณะกรรมการ สมาคมฯ
o สิทธิปรึกษา และแก้ไขปัญหากรณีต่างๆ โดยคณะกรรมการ สมาคมฯ ถ้ามีค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่ายตามจริง หักค่าใช้จ่าย 10% เข้าสมาคมฯ
o สิทธิใช้ขบวนการไกล่เกลี่ย ของสมาคมฯ ถ้ามีค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่าย ( ตามจริง ) หักค่าใช้จ่าย 10% เข้าสมาคมฯ
o สิทธิในการรับ CME จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ เพื่อใช้ประกอบการต่ออายุ ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทุก 5 ปี
o สิทธิการรับแต้มสะสมวิชาการสมาคมฯ หรือ TACScore ( นอกเหนือจาก CME ) เพื่อรับการปรับระดับเป็นสมาชิกสามัญ อันทรงเกียรติต่อไป ( ตามข้อก าหนด ) และสิทธิการสอบเพื่อรับรองความรู้ ความสามารถตามระดับต่างๆ ( ตามข้อก าหนด ) ซึ่งต้องมีแต้มสะสมจากทุกระดับการเป็นสมาชิก 50 แต้มขึ้นไป ร่วมกับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปี อย่างสม ่าเสมอ และสิทธิการสอบเพื่อรับรองความรู้ความสามารถระดับต่างๆ ( ตามข้อก าหนด )

หน้าที่ และข้อปฏิบัติ
o ต้องเข้าร่วมการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อรักษาสิทธิในการปรับระดับเป็นสมาชิกสามัญ อันทรงเกียรติ
o เข้ารับการอบรม ประชุมต่างๆ ตามวาระ ของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง
o ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสมาคมฯ เช่น การออกหน่วย ,การผลักดันนโยบายต่างๆ เป็นต้น
o รักษา และปกป้องเกียรติยศแห่งสมาชิกภาพ รวมถึงเกียรติยศ ของสมาคมศัลยกรรม และเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด
o ไม่ใช้สมาชิกภาพ แห่งสมาคมศัลยกรรม และเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย แห่งประเทศไทย ในการโฆษณา หรือ / และหาผลประโยชน์ ไม่ว่าด้วยวิธี กระบวนการใดๆ
o รักษาเกียรติแห่งการเป็นแพทย์ความงาม ทั้งส่วนบุคคล และให้เกียรติเพื่อนร่วมวิชาชีพในสมาคมฯ รวมถึงสมาคมอื่นๆ โดยไม่พูด ,เขียน หรือกระท าการใดๆ ต่อสาธารณะ ที่เป็นการยกตน ให้เหนือผู้อื่น หรือสร้างความเข้าใจผิดให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าตนมีความรู้ความสามารถเหนือแพทย์ท่านอื่นโดยเด็ดขาด
o ต้องปฏิบัติตัวตามข้อบังคับของสมาคมอย่างเคร่งครัด
o ช าระค่ากิจกรรมพิเศษ 3,000 บาท / 4 ปี

การสมัคร
o ติดต่องานทะเบียน และสารานียกร :                                                                                                                  

คุณมนัสนันท์  นุ้ยดี
         ID line : 0930258087
         tel. 093-0258087                                                                                   

นพ.ภูดิส ตั้งคณานันท์
         Line ; Dr.Ton Phudis
         ID line ; Tonpeter
         tel. 083-6969222

o ค่าสมัครสมาชิกวิสามัญ ไม่มี ( มติจากคณะกรรมการ สมาคมฯ 15 มกราคม 2560)
o ค่ากิจกรรมพิเศษ 3,000 บาท / 4 ปี ( แจ้ง และ เรียกเก็บ โดยมีเวลาช าระ 1 เดือน ถ้ายังไม่สามารถช าระได้ จะเรียกเก็บครั้งที่ 2 มีเวลาชำระ 15 วัน ถ้ายังไม่ชำระ ถือว่าไม่ชำระในปีนั้นๆ )


ค่ากิจกรรมพิเศษ หมายถึง กิจกรรมที่จัดโดยสมาคมฯ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งสิ้น แต่มิได้เรียกเก็บจากสมาชิกเพิ่มเป็นกรณีๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นการประชุมสามัญใหญ่ประจ าปี หรือการประชุมที่อาจจะมีการให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ แต่ไม่ได้เรียกเก็บจากสมาชิก เป็นต้น

o บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ชื่อบัญชี The Thai Association and Academy of Cosmetic Surgery and Medicine
เลขที่บัญชี : 493-0-56999-0


การพ้นจากสมาชิกภาพ การเป็นสมาชิกวิสามัญ
o ขาดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปี สมาคมฯ ติดต่อกัน 2 ครั้ง จะถูกปรับลงไปเป็นสมาชิกสมทบ และตัด TACScore 15 แต้ม และ / หรือ
o ขาดการช าระค่ากิจกรรมพิเศษ 2 ครั้ง ที่เรียกเก็บติดต่อกัน จะถูกปรับลงไปเป็นสมาชิกสมทบ และตัด TACScore 15 แต้ม ( เรียกเก็บย้อนหลังจนครบ แต่ไม่คืน TACScore ) แต่เมื่อช าระแล้วจะเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ต้องจ่ายจริง เช่น ต้องจ่ายปี พ.ศ. 2559 แต่มาจ่ายปี พ.ศ. 2560 ให้เริ่มนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้น จนครบ 4 ปี
o มีความผิดร้ายแรง ตามประมวลกฏหมายอาญา หรือความผิดที่คณะกรรมการไต่สวน ,หรือคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแล้วให้พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ


กรณีสมาชิกวิสามัญที่ถูกปรับลงเป็นสมาชิกสมทบ เมื่อต้องการเข้าสู่การเป็นสมาชิกวิสามัญ ต้องด าเนินการตามขั้นตอนเดิม คือ  ชำระค่ากิจกรรมพิเศษ 3,000 บาท / 4 ปี ดังนั้นการรักษาสิทธิ์จึงมีความสำคัญ


งานทะเบียน และสาราณียกร
สมาคมศัลยกรรม และเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย ประเทศไทย

Our Mission

We will establish the Aesthetic Practice in Thailand