การประเมินความรู้ความสามาถ

         สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เสริมสวยประเทศไทย

                      THE THAI ASSOCIATION AND ACADEMY OF COSMETIC SURGERY AND MEDICINE

 

โครงการประเมินความรู้

สำหรับสมาชิกของสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เสริมสวยประเทศไทย

หลักเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ (Self Qualification) 2562

 

ส่วนที่ 1 : สำหรับสมาชิก

1. สมาชิกมี 3 ประเภท

     1.1 สมาชิกสามัญ

     1.2 สมาชิกเครือข่ายประเภทสมาชิกวิสามัญ

     1.3 สมาชิกเครือข่ายประเภทสมาชิกสมทบ

2. คุณสมบัติของสมาชิกที่จะได้รับการทำ Self Qualification

     1. ต้องทำงานด้านนี้มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ของศัลยกรรมเสริมสวย หรือ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ของอายุรกรรมเสริมสวย

     2. ต้องเป็นสมาชิก ทั้ง 3 ประเภท ที่ยังไม่เคยเข้ารับการประเมิน

     3. ต้องไม่เคยมีคดีความที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสีย (ยกเว้นคดีผู้บริโภค)

     4. มีการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโดยสม่ำเสมอ

     5. ต้องปฏิบัติตัวตามข้อบังคับของสมาคมอย่างเคร่งครัด

     6. เต็มใจสมัครเข้าการประเมิน

     7. ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก และค่ากิจกรรมพิเศษราย 4 ปีเรียบร้อย

     8. ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ

3. ชนิดของการรับรอง

ชนิดที่ 1 ระดับ Fellowship of Aesthetic Practice ศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย (F-TACS) ประกอบด้วย 3 ส่วน

     1) Facial Aesthetic Surgery                          อย่างน้อย 6 หัตถการ

     2) Body Aesthetic Surgery                           อย่างน้อย 6 หัตถการ

     3) General Aesthetic Medicine

          3.1) Non – Invasive                              อย่างน้อย 6 หัตถการ

          3.2) Minimal Invasive                           อย่างน้อย 6 หัตถการ

ชนิดที่ 2 ระดับ Diploma of Region รับรองเป็น (D-TACS in……………..) เช่น Region (Part)

     1) Facial Aesthetic Surgery                          อย่างน้อย 6 หัตถการ

     2) Body Aesthetic Surgery                           อย่างน้อย 6 หัตถการ

     3) Cosmetic Medicine                                       

          3.1) Non – Invasive                              อย่างน้อย 6 หัตถการ

          3.2) Minimal Invasive                            อย่างน้อย 6 หัตถการ

     4) Energy Base Equipment                         อย่างน้อย 6 หัตถการ

     5) General Skeleton Aesthetic Surgery

     6) Hair Transplantation                     

     7) Genital Aesthetic Surgery

ชนิดที่ 3 ระดับ Certification of Procedure รับรองเฉพาะรายหัตถการ (C-TACS in……………..) เช่น

1) หัตถการต่าง ๆ ของ Facial Aesthetic Surgery

     1.1 Basic Rhinoplasty

     1.2 Upper Blepharoplasty

     1.3 Lower Blepharoplasty

     1.4 Advance Rhinoplasty

     1.5 Facial Contouring with Implant Material (เช่นเสริมคาง, เสริมหน้าผาก, เสริมโหนกแก้ม และเสริมกราม)

     1.6 Lip Surgery

     1.7 Face Lifting                                                   

     1.8 Endoscope Facial Surgery                       

     1.9 Facial Liposculpture                                  

     1.10 Facial Fat Graft

     1.11 Otoplasty

     1.12 อื่นๆ

2) หัตถการต่าง ๆ ของ Body Aesthetic Surgery

     2.1 Augmentation Mammoplasty     

     2.2 Nipple – Areolar Complex Surgery          

     2.3 Reduction Mammoplasty                           

     2.4 Mastopexy     

     2.5 Abdominoplasty

     2.6 Brachioplasty and Thighplasty

     2.7 Body Contouring With Implant Material

     2.8 Body Fat Grafting

     2.9 Body Liposuction                                        

     2.10 Calf Reduction

     2.11 Calf Augmentation

     2.12 อื่นๆ

3) หัตถการต่าง ๆ ของ General Aesthetic Medicine

3.1 Non – Invasive

     - Chemical peels (superficial peel)

     - Microdermabrasion

     - IPL 

     - Non ablative rejuvenation laser

     - Hair removal laser

     - Vascular laser

     - Laser toning

     - Non ablative Rediofrequency

     - Photodynamic therapy    

     - Low level laser therapy

     - Iontophoresis

     - Elecctroporation

     - Cryotherapy

     - Jet peels

     - Phonophoresis

     - Focused Ultasound therapy

     - Non-focused Ultrasound therapy                 

     - Endermology

     - Shock wave/ vibration                     

     - Oxygen therapy

     - Steroid injection for keloid

3.2 Minimally Invasive

     - Botulinum toxin injection                

     - Autologous melanocyte transfer

     - Filler injection                                   

     - Camouflage tattoo

     - Sclerotherapy

     - Plasma resurfacing

     - Ablative laser

     - Mesotherapy

     - Laser Surgery to Vulva and Vagina

  • Fractional laser / Ablative
  • Radiofrequency

     - Endovenous laser ablation

     - Mechanical dermabrasion

4. แต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อทดสอบมาตรฐานสมาชิก

   4.1 ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องประมาณ 10 ท่าน

   4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการอาวุโสของสมาคมประมาณ 4 ท่าน

5. แบ่งกลุ่มสมาชิกสามัญที่จะเข้ารับการประเมิน

  กลุ่มที่ 1 ทำงานด้านนี้มามากกว่า 20 ปี

  กลุ่มที่ 2 ทำงานด้านนี้มามากกว่า 15 ปี

  กลุ่มที่ 3 ทำงานด้านนี้มามากกว่า 10 ปี

  กลุ่มที่ 4 ทำงานด้านนี้มามากกว่า 5 ปี

6. วิธีการประเมินมี 5 ส่วน

  6.1 ผ่านการอบรมวิชาพื้นฐานด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย 7 วิชาหลัก หรือนักเรียนหลักสูตรเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย                                      (Distance Curriculum of Aesthetic Practice/DCAP) มีประสบการณ์การทำงานด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยมาไม่น้อยกว่า 10 ปี

  6.2 ส่งรายงานแต่ละหัตถการ และจำนวนเคสแต่ละหัตถการ

  6.3 ประเมินความรู้ด้วยข้อสอบ oral test ที่จะมี key word สำคัญของแต่ละหัตถการ

     - ความรู้ในแต่ละหัตถการ

     - จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

7. วิชาพื้นฐานด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย 7 รายวิชา

  7.1 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  7.2 เวชศาสตร์เสริมสวยทั่วไป

  7.3 เลเซอร์ในเวชศาสตร์เสริมสวย

  7.4 การใช้ยาชาเฉพาะที่และการแก้ไข้ภาวะแทรกซ้อน

  7.5 ความรู้พื้นฐานในด้านศัลยกรรมเสริมสวย

  7.6 ภาพรวมของศัลยกรรมเรือนร่าง

  7.7 ภาพรวมของศัลยกรรมเสริมสวยบนใบหน้า

กรณีนักเรียน DACP จะผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานมาแล้ว 10 รายวิชา

หมายเหตุ :

1. สำหรับสมาชิกที่ได้รับอนุมัติ, วุฒิบัตร, ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องก็ต้องผ่านการอบรมวิชาพื้นฐานด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย เช่นกัน และต้องเข้ารับการเทียบโอนรายวิชา พร้อมกับเข้ารับการอบรมในหลักสูตร DCAP เพื่อให้ครบ 10 รายวิชาพื้นฐานทุกท่าน ภายหลังการประเมินครั้งนี้

2. ผู้ที่ผ่านการอบรมใน วิชาพื้นฐานด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย 7 รายวิชา มาแล้วต้องเข้าเรียนในหลักสูตร DCAP ให้ครบรายวิชาพื้นฐาน หลังการผ่านการสอบ Self Qualification โดยการเทียบโอนรายวิชาเช่นกัน

3. การทดสอบของทุกกลุ่ม ต้องผ่านการอบรม, ส่งรายงานแต่ละหัตถการและจำนวนเคสแต่ละหัตถการ, สอบสัมภาษณ์

 

 

ประกาศ ณ วันที่   28  เมษายน 2562

                                                 

                                             

                                                           (นายแพทย์ธนวรรฒน์  โชติมา)

                                              นายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เสริมสวยประเทศไทย

 

 

                                               

 

 

 

Our Mission

We will establish the Aesthetic Practice in Thailand