การประชุมประจำเดิอนของสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เสริมสวยประเทศไทย เมษายน 2562

การประชุมประจำเดิอนของสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เสริมสวยประเทศไทย เมษายน 2562

เรื่อง 1.การเตรียมความพร้อมงานประชุมนานาชาติ Asean Meeting of Aesthetic Surgery

          and Medicine ( AMAS )ครั้งที่4

      2.การจัด2nd Fresh Cadaveric workshop&Aesthetic bone surgery 24th-26th may2019

         และถือว่าเป็นครั้งแรกของไทยที่มีการจัดทางด้าน Aesthetic Bone Surgery

      3.เตรียมงานเรื่อง การสอนในหลักสูตรทางไกลเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย (Distance Curricurum

          of  Aesthetic Practiceหรือ DCAP) ของสถาบันเวชปฏิบัติเสริมสวยไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจ

      4.จัดรูปแบบการเรียนรู้ต่อเนื่องให้กับสมาชิกสมาคม ด้วยการทำ Interesting Case Conference

        และ Journal Club ในทุกสัปดาห์ผ่านทางการสื่อสารออน์ไลน์

      5.เตรียมงานเรื่องรับรองมาตราฐานความรู้ความชำนาญของแพทย์สมาชิกเบื้องต้น

        เพื่อความปลอดภัย และ มาตรฐานให้กับผู้ป่วย

      6.จัดทำเว็บไซด์สมาคม www.cosmeticsurgery.or.th เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้เรื่องการทำ

         หัตถการเสริมสวยและศัลยกรรมความงามต่างๆ  และสามารถค้นหาแพทย์ที่อยู่ในสมาคมที่มีความรู้

         ความสามารถในแต่ละด้าน


 

Our Mission

We will establish the Aesthetic Practice in Thailand