ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (เลื่อนจาก มีนาคม 2563)

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ของสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

และสมาคมคลินิกไทย

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 

เวลา8.30-12.00น. ผ่านทางZOOM

(เลื่อนมาจากมีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ โควิค-19)

Our Mission

We will establish the Aesthetic Practice in Thailand